English Vietnamese Português Español Français

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

» Thủ đô Hà Nội (103)
»» Các cơ quan Nhà nước (42)

Địa chỉ này của bạn?

Địa chỉ

38 Tô Hiệu Quận Hà Đông

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp ...

Điện thoại: xem số điện thoại04.33824186

Fax: xem số Fax04.33827464

Giới thiệu

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn.

Sở còn thực hiện các công việc về phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và theo quy định của pháp luật

Địa chỉ

38 Tô Hiệu Hà Đông

Hình ảnh giới thiệu

 

Bản đồ địa điểm