English Vietnamese Português Español Français

Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố Hà Nội

» Thủ đô Hà Nội (103)
»» Các cơ quan Nhà nước (42)

Địa chỉ này của bạn?

Địa chỉ

11C Cát Linh Quận Đống Đa

Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc

Điện thoại: xem số điện thoại04.38232312

Fax: xem số Fax04.38230074

Web: http://www.qhkthn.gov.vn

Giới thiệu

Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố Hà Nội thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ

Số 11C Cát Linh, quận Đống Đa. HN

Hình ảnh giới thiệu

 

Bản đồ địa điểm